Besides showing negative meaning, Nai-form is used for inviting your friends casually with rising intonation.

e.g.

 • Watashi, koohii nomanai.
  (= watashi wa koohii o nomimasen.)
  : I don’t drink coffee.
 • Koohii, nomanai? (=koohii o nomimasen ka?)
  Wanna drink coffee?

How to make nai-form?

iku -> ikanai okiru -> okinai miru->minai
kuru -> konai neru -> nenai kiku -> kikanai
kaeru -> kaeranai taberu -> tabenai asobu -> asobanai
benkyoo suru -> shinai nomu -> nomanai kau -> kawanai

Casual invitation phrase

 • Just use “Nai-form” with rising intonation.
 • You can also add “issho ni” –together- in front of this invitation phrase.
  • e.g. issho ni terebi minai? -> Wanna watch TV together?

Renshuu shimashoo! 😛

Kaiwa (Conversation)

Conversation 1

A: nee, ashita no paathii ikanai? /Hey, you wanna go to the party tomorrow?
B: Un, iku! Nanji kara? /Yes! What time is it?
A: 7ji kara dayo. /It’s from 7.

Conversation 2

A: nee, kono koohii oishii yo. /Hey, this coffee is nice.
Nomanai? /Wanna drink some?
B: Un, nomu. Arigatoo. /Yup. Thanks.

Conversation 3

A: nee, konban eega minai? /Hey, wanna watch a movie tonight?
B: nan no eega? /What kind of movie?
A: Doragon booru. /Dragon ball.
B: ee-,, doo shi yoo ka naa.. /ehh.. let me see.. (not really keen)

Conversation 4

A: nee, moo tsukareta yo./Hey, I’m tired.
Uchi e kaera nai? /Wanna go home?
B: un, soo da ne. /Yeah.

COURSE OVERVIEWNEXT CHAPTER